Integritetsinformation Billo

1 Inledning

Billo AB (“Billo”, “vi”, “oss” eller “vår”) är måna om att skydda din integritet i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Denna information riktar sig till dig som använder Billos tjänster, dig som webbplatsbesökare, användare eller annan som vi har affärsrelationer eller annan kontakt med. Syftet med denna information är att förklara bland annat vem som är personuppgiftsansvarig, hur vi samlar in och använder dina personuppgifter samt berätta mer om dina rättigheter och hur du kan utöva dessa.

I denna information ska termer med inledande versal ha följande betydelse, om inte annat uttryckligen framgår av omständigheterna:

Allmänna Villkoren - avser Billos vid var tid gällande allmänna villkor.

Alternativ Leveransadress - avser en alternativ leveransadress i Sverige eller utomlands dit användaren vill att Oskanningsbara försändelser levereras.

Avsändare - avser de avsändare som skickar E-försändelser till Användarens digitala brevlåda hos Billo.

Bastjänsten - avser tjänsten som innebär skanning och uppladdning av fysisk post och fysiska fakturor, möjligheten att göra fakturor betalbara, mottagande av E-försändelser till Användarens digitala brevlåda hos Billo samt tillgång till Billo-mejlen, som aktiveras av Användaren vid registrering av Tjänsten.

Billo - har den betydelse som anges i punkt 1. 

DIGG - avser Myndigheten för digital förvaltning.

E-försändelser - avser digital post som levereras till Användarens digitala brevlåda hos Billo i form av digitala försändelser.

Försändelser - avser fysisk post som levereras till Användarens digitala brevlåda hos Billo i form av digitala försändelser.

Leveransadress - avser Användarens folkbokföringsadress i Sverige.

Oskanningsbara försändelser - avser fysisk post som Billo bedömer inte är möjlig att skanna, inklusive, men inte uteslutande, paket, betalkort och andra försändelser i udda format.

Tilläggstjänster - avser tjänster som Billo från tid till annan kan komma att erbjuda utöver Bastjänsten.

Tjänsten - avser en eller flera digitala tjänster och funktioner som Användaren aktiverar i Billos applikation (innefattande såväl Bastjänsten som eventuella Tilläggstjänster).

2 Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Beroende på vilken behandling och vilket ändamål som denna grundar sig i är olika parter personuppgiftsansvariga för behandlingen. I detta avsnitt kan du läsa mer om hur ansvaret är fördelat på en övergripande nivå.

2.1 Billo som personuppgiftsansvarig

Billo är personuppgiftsansvarig för den behandling som Billo genomför för att tillhandahålla Tjänsten, dvs. registrering och administration av användarkonton, hantering av kundtjänstärenden, upprättande av kunddatabas för att kunna administrera Tjänsten och för att kunna ta emot E-försändelser via distributörer och behandling av personuppgifter som genereras genom användarnas användning av Tjänsten (exempelvis s.k. ”klickdata”).

I tabellerna nedan under avsnitt 4 kan du läsa mer i detalj om de behandlingar som Billo är personuppgiftsansvarig för. 

2.2 Användare som personuppgiftsansvarig

Det är du som användare som bestämmer om du vill använda Tjänsten och i viss mån styr du även över hur detta ska göras. Det innebär att det är du som är personuppgiftsansvarig t.ex. för den behandling av personuppgifter som förekommer i brev genom användningen av Tjänsten. Det inkluderar även behandling av andras personuppgifter. Vi tillhandahåller en teknisk lösning för detta och hjälper (biträder) dig med denna behandling. Vi agerar därför som personuppgiftsbiträde för denna behandling och denna typ av behandling beskrivs inte närmare i denna information eftersom Billo inte är personuppgiftsansvarig för behandlingen. 

För privatpersoner omfattas behandlingen där användaren är personuppgiftsansvarig av det s.k. hushållsundantaget i dataskyddslagstiftningen som i korthet innebär att privat behandling av personuppgifter inte omfattas av dataskyddsförordningen. Billo som leverantör omfattas dock fortfarande generellt av dataskyddsförordningen i sin verksamhet och för behandlingar som Billo utför. Det innebär bland annat att vi efterlever dataskyddslagstiftningen krav på säkerhet för behandling av personuppgifter. 

För dig som har någon av våra Tilläggstjänster där vi hanterar Försändelser (fysisk post) gör vi även denna hantering i egenskap av personuppgiftsbiträde till användaren.

2.3 Distributörer och Avsändare som personuppgiftsansvariga

För myndighetspost och vissa andra meddelanden som skickas digitalt har Billo ingått avtal med respektive Avsändare eller så har dessa anslutit sig till DIGG. För hantering av digitala meddelanden från DIGG förmedlar Billo meddelandet på uppdrag av respektive Avsändare meddelanden till användarna/dig. Billo är således personuppgiftsbiträde åt Avsändaren för denna hantering av personuppgifter. 

I vissa fall är Avsändare och s.k. distributörer självständigt personuppgiftsansvariga för sin del av behandlingen. Distributören kan även vara självständigt personuppgiftsansvarig när de distribuerar meddelanden till Billo och när de kontrollerar om en mottagare är ansluten till Billo. I vissa fall är det dock Avsändaren själv som är personuppgiftsansvarig för behandlingen, även om Avsändaren använder sig av en distributör. Du kan läsa mer om detta under avsnittet 5.1. 

3 Varifrån kommer personuppgifterna?

Vi behandlar uppgifter om dig som vi inhämtar i samband med din registrering och användning av Tjänsten. Om du är eller blir användare och använder Tjänsten kan vi komma att inhämta ytterligare uppgifter om dig från publika register, så som SPAR. 

4 Vilken information samlar vi in om dig och för vilka ändamål?

4.1 Ändamål: Registrering och administration av användarkonton

BehandlingKategori av personuppgifterLagringstid
• Registrering av konto • Administration av och upprättande av konto • Ev. avslutande av konto/radering av dina personuppgifter • Adresskontroll i SPAR eller liknande register • Lagring och bevarande• Namn • Användar-ID • Personnummer • Folkbokföringsadress (Leveransadress) • Telefonnummer • E-postadress • IP-adress • Enhets-ID • Information om ev. valda Tilläggstjänster • Andra uppgifter som förekommer i avtal och beställningar • Eventuella uppgifter som vi har efterfrågat för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser, t.ex. för att efterleva penningtvättslagstiftning• Så länge du är kund och upp till 90 dagar därefter • För avtal och/eller beställning kan vi komma att lagra detta i upp till 12 månader efter ingånget avtal eller lagd beställning. Vid eventuell tvist kan vi komma att spara uppgifter längre i den mån det krävs för att tillvarata våra rättsliga intressen • För uppgifter som vi måste spara enligt lag gäller den tid som tillämplig lag föreskriver (t.ex. upp till tio år enligt penningtvättslagstiftningen)
För Tilläggstjänster tillkommer följande behandlingar. • Hantering av Försändelser som inkommit via vanlig post (All Post) • Hantering av användarens relation till Svensk Adressändring (Eftersändning) För Tilläggstjänster tillkommer följande uppgifter. • Alternativ Leveransadress (All Post +)För Tilläggstjänster gäller särskilt följande. • För adressuppgifter på Försändelser sker behandlingen tills vi har hanterat Försändelsen för inskanning eller vidareförsändning • För uppgifter avseende adressändring sparas uppgifterna så länge som du har tilläggstjänsten Eftersändning

Laglig grund: 

Fullgörande av avtal 

Om inte annat anges nedan är insamlingen och behandlingen av dessa personuppgifter nödvändig för att avtalet mellan dig och oss avseende Billos tjänst ska kunna fullgöras.

Eftersom det är nödvändigt för fullgörandet av avtalet att Billo behandlar dina personuppgifter kommer det inte vara möjligt att registrera sig i Tjänsten om du inte lämnar dessa. 

Berättigat intresse

För lagring av ingångna avtal och lagda beställningar baserar vi behandlingen på berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kontrollera och bevara ingångna avtal. Behandlingen är baserad på en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen där vi har ett berättigat intresse att kunna kontrollera lagda beställningar och ingångna avtal.

Fullgörande av rättslig förpliktelse  

I den mån vi har en rättslig förpliktelse som kräver lagring eller bevarande är behandlingen nödvändig för att Billo ska kunna uppfylla sina rättsliga förpliktelser i enlighet med vid var tid tillämplig lag.

4.2 Ändamål: Förmedla information till distributörer och Avsändare (genom distributörer) för att de ska kunna avgöra om de ska skicka elektroniska meddelande till användaren (se mer i avsnitt 5.1)

BehandlingKategori av personuppgifterLagringstid
• Sammanställning av kunddatabas • Överföring av sammanställning till distributörer, eller • Tillgängliggöra information via API för distributörer • Personnummer• Tillgängligt via API så länge du är kund • För distributörer som tar emot en sammanställning åtar de sig att enbart lagra denna tills ny sammanställning skickas, vilket vanligtvis är ett dygn

Laglig grund: 

Fullgörande av avtal 
Behandlingen av dessa personuppgifter är nödvändig för att avtalet mellan dig och oss avseende Billos tjänst ska kunna fullgöras (dvs. för att Billo ska kunna ta emot dina elektroniska meddelanden från distributörer och Avsändare). Användning av personnummer behövs för att säkerställa en säker identifiering av mottagare av meddelanden. 

4.3 Ändamål: Vidareförmedla Oskanningsbara försändelser (enbart för Tilläggstjänster)

BehandlingKategori av personuppgifterLagringstid
• Vidaresändning av Oskanningsbara försändelser via vanlig post eller bud• Namn • Personnummer • Leveransadress • Alternativ LeveransadressSå länge du har relevant tilläggstjänst och upp till 90 dagar därefter

Laglig grund: 

Fullgörande av avtal 
Insamlingen och behandlingen av dessa personuppgifter är nödvändig för att avtalet mellan dig och oss avseende Billos tjänst ska kunna fullgöras.

Eftersom det är nödvändigt för fullgörandet av avtalet att Billo behandlar dina personuppgifter kommer det inte vara möjligt att registrera sig i Tjänsten om du inte lämnar dessa.

4.4 Ändamål: Genomförande av betalning

BehandlingKategori av personuppgifterLagringstid
• Initiera betalning via betaltjänstleverantör• Bank- och bankkontonummer• Så länge du är ansluten till betaltjänster via betaltjänstleverantör och upp till 90 dagar därefter

Laglig grund: 

Fullgörande av avtal 
Insamlingen och behandlingen av dessa personuppgifter är nödvändig för att avtalet mellan dig och oss avseende Billos tjänst ska kunna fullgöras.

4.5 Ändamål: Ta betalt av användaren för dess användning av Tjänsten (gäller endast för användare som ska erlägga betalning)

BehandlingKategori av personuppgifterLagringstid
• Administration av betalning • Lagring och bevarande för att uppfylla rättsliga krav enligt bokföringslagstiftningen• Valt betalningsalternativ • Beroende på valt betalningsalternativ, kortnummer, bank och bankkontonummer • Information om ev. valda Tilläggstjänster • För Tilläggstjänster: Information om kostnader för Oskanningsbara försändelser för leverans till användarens Leveransadress• Så länge du är kund och upp till 90 dagar därefter • För uppgifter som vi måste spara enligt bokföringslagstiftningen, upp till sju år

Laglig grund: 

Fullgörande av avtal 
Om inte annat anges nedan är insamlingen och behandlingen av dessa personuppgifter nödvändig för att avtalet mellan dig och oss avseende Billos tjänst ska kunna fullgöras.

Eftersom det är nödvändigt för fullgörandet av avtalet att Billo behandlar dina personuppgifter kommer det inte vara möjligt att registrera sig i Tjänsten om du inte lämnar dessa.

Fullgörande av rättslig förpliktelse  
Lagring och bevarande i enlighet med bokföringslagstiftningen är nödvändig för att Billo ska kunna uppfylla sina rättsliga förpliktelser i enlighet med vid var tid tillämplig lag.

4.6 Ändamål: Hantering av kundserviceärenden

BehandlingKategori av personuppgifterLagringstid
• Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice • Utredning av eventuella klagomål, reklamationer och supportärenden • Namn • E-postadress • Telefonnummer • Personnummer • Ärendehistorik • Information som lämnats i kontakter med kundservice • Så länge du är kund och upp till 90 dagar därefter. Vid eventuell tvist kan vi komma att spara uppgifter längre i den mån det krävs för att tillvarata våra rättsliga intressen

Laglig grund: 

Berättigat intresse
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden. Behandlingen är baserad på en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen där vi har ett berättigat intresse att kunna besvara dina frågor och kommunicera med dig på ett korrekt och fullständigt sätt.

4.7 Ändamål: Kontroll avslutad särskild postadress efter avslutat avtal avseende Tilläggstjänster

BehandlingKategori av personuppgifterLagringstid
• Adresskontroll i SPAR eller liknande register • Insändning av blankett för avslut till Skatteverket• Personnummer • Ifylld blankett adressändring vid avslut• Så länge du är kund och upp till sex månader efter att du avslutat ditt konto

Laglig grund:

Berättigat intresse 
Behandlingarna är nödvändiga för att tillgodose vårt berättigade intresse att säkerställa att Användare som avslutat eller blivit avstängda från Tilläggstjänst som innebär att de har en särskild postadress hos oss faktiskt har anmält till Skatteverket att särskild postadress inte längre ska gå till Billo. 

4.8 Ändamål: Marknadsföring 

BehandlingKategori av personuppgifterLagringstid
• Utskick av nyhetsbrev • Analys av ditt beteende och användning för att föreslå lämpliga tilläggs- och extratjänster• E-post • Namn • Adress • Uppgift om din användning och hur du interagerar med Tjänsten och eventuella erbjudanden • Så länge du är kund och upp till 90 dagar därefter

Laglig grund:

Berättigat intresse
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att marknadsföra oss och eventuella samarbetspartners. Behandlingen är baserad på en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen där vi har ett berättigat intresse att marknadsföra tjänsterna. Där så krävs enligt lag kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi skickar marknadsföring. 

4.9 Ändamål: Teknisk utveckling av Tjänsten

BehandlingKategori av personuppgifterLagringstid
• Analys av hur du interagerar med Billos tjänst • Framtagande av underlag för att förbättra användarupplevelsen på Billos tjänst i stort • Pseudonymisering och anonymisering • Framtagande av statistik • Analys av respons- och klickdata • Kön • Ålder • Ort • Klickdata • Teknisk data om dina enheter • Öppning av och klick på länkar i digital kommunikation • Besökshistorik och annan information om hur du har interagerat med webbplatsen • Cookies, se cookiepolicy här för mer information • 12 månader

Laglig grund: 


Berättigat intresse
Behandlingarna är nödvändiga för att tillgodose vårt berättigade intresse att kunna förbättra och utveckla våra system för att ge dig och andra kunder en bra användarupplevelse av Billos tjänst.

Samtycke
Uppgifter som hämtas från eller lagras i din terminalutrustning, exempelvis cookies, behandlar vi endast efter ditt samtycke till sådan behandling i den mån sådan behandling inte är nödvändig för att använda Tjänsten. 

4.10 Ändamål: Utveckling av Billos webbplats

BehandlingKategori av personuppgifterLagringstid
• Utveckling av Billos webbplats • Pseudonymisering och anonymisering • IP-adress • Cookies, se här för mer information • Besökshistorik • Teknisk data om dina enheter • Under sessionen. För lagringstid för cookies se här

Laglig grund: 


Samtycke

Behandlingen grundar sig på ditt samtycke till användningen av cookies för ändamålet. Behandling sker endast av de uppgifter som du har godkänt. 


Berättigat intresse

Behandlingarna med anpassningar baserat på s.k. nödvändiga kakor eller annan insamlad data där uttryckligt samtycke inte inhämtats är nödvändiga för att tillgodose vårt berättigade intresse att utveckla vår tjänst samt att kunna förse dig med en bra användarupplevelse av Billos tjänst.

4.11 Ändamål: Tillse att enbart nya kunder tar del av erbjudanden riktade till denna kundgrupp

BehandlingKategori av personuppgifterLagringstid
• Lagring av personnummer • Personnummer • Tidsperiod kund var registrerad användare • 12 månader efter att du avslutat ditt konto

Laglig grund: 


Berättigat intresse

Behandlingarna är nödvändiga för att tillgodose vårt berättigade intresse att säkerställa att enbart nya kunder får del av erbjudanden som är avsedda för personer som inte använt Billos tjänst tidigare och undvika missbruk av sådana kampanjer. Behandlingen är baserad på en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen där vi har ett berättigat intresse att kontrollera att våra erbjudanden nyttjas på avsett sätt.

5 Överföring av personuppgifter

För att Billos tjänst ska fungera kan vi komma att behöva dela vissa personuppgifter med andra. I vissa fall är vi är fortfarande ansvariga och mottagare av sådana personuppgifter är våra personuppgiftsbiträden för behandlingen. I andra fall är mottagarna självständigt personuppgiftsansvariga för behandlingen. Det kan också vara så att en mottagare är självständigt personuppgiftsansvarig för en viss behandling men biträde för en annan. I detta avsnitt hittar du mer information om vad som gäller för respektive typ av mottagare.

5.1 Mottagare som är självständigt personuppgiftsansvariga

När uppgifter lämnats till en självständigt personuppgiftsansvarig är det den personuppgiftsansvarige som därefter bestämmer hur uppgifterna behandlas och är personuppgiftsansvarig för sådan behandling. Exempel på sådana självständigt personuppgiftsansvariga är de betaltjänstleverantörer som Billo använder från tid till annan och Avsändare samt i vissa fall distributörer. Vi delar även personuppgifter med Svensk Adressändring för användare som har Tilläggstjänsten Eftersändning.

I de flesta fall använder respektive Avsändare en mellanhand, en s.k. distributör för att förmedla meddelanden, detta gäller i synnerhet för meddelanden som kan skickas digitalt. I vissa fall har Billo inte ingått något avtal med respektive Avsändare utan har endast avtal med distributören. I andra fall har Billo ett avtal med Avsändaren men denna använder sig i sin tur av en distributör för den praktiska hanteringen av förmedlingen. I sådana situationer kan distributören därför vara att anse som Avsändarens personuppgiftsbiträde. För att distributören ska kunna skicka digitala meddelanden till kunder hos Billo behöver distributören veta ifall en mottagare är kund hos Billo. Sådan information får distributören antingen via API eller genom att Billo överför informationen till distributören eller Avsändaren. När distributören eller Avsändaren får tillgång till informationen sker en datadelning där mottagaren är personuppgiftsansvarig efter mottagande. Se avsnitt 4.2 för mer information om sådan delning av information.

5.2 Mottagare som är personuppgiftsbiträden

Uppgifter kan behandlas av så kallade personuppgiftsbiträden, det vill säga företag som Billo samarbetar med avseende IT-drift, analys, och marknadsföring. Även en distributör kan vara vårt personuppgiftsbiträde om distributören under en kort tid lagrar information om Billos kunder för att underlätta hanteringen. Dessa företag får dock inte använda uppgifter om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänster de anlitas för och enbart på de villkor som Billo anger. Vi har ingått skriftliga avtal (så kallade personuppgiftsbiträdesavtal) med alla som behandlar personuppgifter för vår räkning.

Exempel på våra personuppgiftsbiträden är: Assently och Binero.

5.3 Var dina uppgifter behandlas

Dina personuppgifter behandlas huvudsakligen inom EU/EES men för vissa behandlingar behandlas personuppgifter i ett land utanför EU/EES, exempelvis när en av våra underleverantörer bedriver sin verksamhet från ett land utanför EU/EES. Vid sådana överföringar kommer vi att vidta alla rimliga tekniska och legala åtgärder för att säkerställa integriteten för överförda personuppgifter och att säkerheten för behandlingen av dessa uppfyller en adekvat skyddsnivå i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Det gör vi genom att det mottagande landet har ett beslut från EU-kommissionen om att de har en adekvat skyddsnivå, eller om det mottagande landet saknar sådant beslut:

  • har vi ingått standardavtalsklausuler (SCC) med mottagaren i det tredje landet, 

  • har mottagaren i det tredje landet bindande företagsbestämmelser (BCR) på plats, eller

  • sker överföringen endast undantagsvis i enstaka fall i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

När det krävs eller annars är lämpligt kommer vi att komplettera skyddsåtgärderna med tekniska eller organisatoriska åtgärder för att säkerställa skyddsnivån för personuppgifterna och möjligheten att utöva dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill läsa mer om överföring till tredje länder finns det bra information på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats. Kontakta oss på dataskydd@billo.se om du önskar ytterligare information eller en kopia av våra SCCs.

Personuppgifter kan komma att överföras till Belgien, Danmark, Nederländerna och Norge. 

Säkerhetsåtgärder

Billo lägger stor vikt vid att säkerställa säker hantering av dina uppgifter. Vi använder oss av adekvata fysiska, tekniska och administrativa processer och rutiner för att förvalta de uppgifter vi samlar in. Särskild uppmärksamhet ägnas åt informationssäkerhet för att förebygga, förhindra och upptäcka om personuppgifter sprids till utomstående eller går förlorade. Åtkomst till personuppgifter ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. Behandling av data loggas och kontrolleras systematiskt. 

Automatiserat beslutsfattande och profilering

Profilering innebär automatisk behandling av personuppgifter som består i att personuppgifterna används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos dig, exempelvis personliga preferenser, intressen, beteende eller vistelseort. 

Profilering kommer inte att användas för att fatta automatiserade beslut som har rättsliga följder eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig utan att informera dig om detta och din möjlighet att motsätta dig sådan behandling särskilt innan. 

8 Hur länge personuppgifterna sparas

Vi bevarar inga personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändig för att uppfylla de ändamål som de behandlas för, eller så länge som det krävs enligt lag och enligt de principer som anges i avsnitt 4 ovan. Därefter raderas eller anonymiseras uppgifterna. För att fastställa de perioder under vilka vi bevarar personuppgifter beaktar vi särskilt de krav som följer av dataskyddslagstiftning, föreskrifter och rekommendationer från myndigheter samt branschpraxis. Information om lagringstider för de olika ändamålen som personuppgifterna behandlas för beskrivs under respektive ändamål i avsnitt 4 ovan.

9 Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig flertalet rättigheter. Vad dessa innebär kan du läsa mer om nedan. Du kan också hitta information om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats. För att utöva dina rättigheter eller om du har frågor om dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som finns i slutet av denna information.

9.1 Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt till information om ifall dina personuppgifter behandlas eller inte. Om vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att begära ett s.k. registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Det är kostnadsfritt en gång per år. Registerutdraget skickas till dig via din Billo-brevlåda, eller om du inte har någon sådan, via av Billo beslutat och lämpligt sätt i det enskilda fallet inom en månad från det att din begäran inkommit. 

9.2  Rättelse

Om du skulle upptäcka att uppgifterna vi har om dig är felaktiga kan du be oss att rätta detta. Denna rättighet innebär också att du har en rätt att komplettera med relevanta uppgifter som du anser att vi saknar. Vi kommer i varje enskilt fall göra en bedömning av om det finns ett behov av att rätta uppgifterna och om det finns ett sådant behov kommer vi att göra det så snart som möjligt. 

9.3  Radering

Du kan läsa mer hur länge vi behandlar dina personuppgifter ovan. Du har dock en rätt att begära att de raderas tidigare (rätten att bli bortglömd) exempelvis : 

  • om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som de samlades in för, 

  • om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar det, 

  • om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas, eller

  • om vi eller någon annan personuppgiftsansvarig baserar behandlingen på berättigat intresse och det saknas berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse. 

Din rätt att begära radering av personuppgifter gäller inte i den utsträckning som vi behöver behandla personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Om uppgifterna raderas kommer vi också att informera dem som vi har lämnat ut uppgifter till om det inte skulle visa sig omöjligt eller onödigt betungande. Du kommer dock alltid kunna få information om vem som vi har lämnat ut uppgifter till. 

Du har också rätt att begära begränsning av behandling och att invända mot behandling som gäller utöver din rätt att begära radering. Vad dessa innebär kan du läsa mer om nedan. 

9.4  Begränsning

Rätten till att begränsa behandling av uppgifter innebär att vi kommer markera vissa uppgifter med syftet att begränsa behandlingen av dessa i framtiden. Du har bland annat rätt att kräva detta:

  • om du har bett oss rätta en uppgift och under den tid vi kontrollerar om dessa uppgifter är korrekta, eller

  • om du invänt mot behandling och under den tid vi utreder om vårt intresse väger tyngre än ditt intresse av att personuppgifterna inte behandlas. 

Om behandlingen har begränsats får sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för unionen eller för en medlemsstat.

9.5  Invändning

Rätten till att invända mot behandling innebär att du har rätt att motsätta dig mot viss behandling som utgörs av oss. I förhållande till Tjänsten är det i första hand behandling som baserar sig på berättigat intresse (s.k. intresseavvägning) som du kan invända mot. Vi kommer i sådana fall inte längre behandla personuppgifterna om vi inte kan visa att det finns avgörande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. 

9.6  Invändning mot behandling för marknadsföringsändamål

Du kan begära att vi inte ska behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. I praktiken kommer du vanligtvis att uttryckligen, på förhand, godkänna att vi får använda dina personuppgifter för marknadsföringsändamål, och/eller så kommer vi att ge dig en möjlighet att avböja (”opt-out”) från användningen av personuppgifterna för marknadsföringsändamål. Du kan även hantera dina prenumerationer genom att logga in på ditt konto i Tjänsten eller när som helst begära att vi inte ska använda dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

9.7  Återkalla samtycke

För den största andelen av våra behandlingar behandlar vi inte personuppgifter med stöd av ditt samtycke. Av tabellerna ovan kan du se i vilka fall det förekommer. Om vi behandlar dina personuppgifter baserat på samtycke så kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Vår cookiepolicy innehåller ytterligare information om hur du återkallar samtycke avseende cookies. 

9.8  Dataportabilitet

Du har under vissa förutsättningar rätt att få ut dina personuppgifter eller flytta dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). Du har exempelvis rätt till dataportabilitet om behandlingen baserar sig på samtycke (se när så är fallet ovan), eller när behandlingen sker för att fullgöra ett avtal (se när så är fallet ovan). Det innebär att någon sådan rätt inte finns när det gäller behandling som grundar sig på vårt berättigade intresse. Om du utnyttjar din rätt till dataportabilitet kommer vi att tillhandahålla dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller, när det är tekniskt möjligt, överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig.

9.9  Klagomål

Du kan när som helst skicka in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning.

10  Cookies

Vi använder cookies och liknande teknologi på Billos webbplats och i Billos tjänst. Du kan ställa in din webbläsare att avvisa alla eller vissa cookies, eller att varna dig när webbsidor ställer in eller får tillgång till cookies. Om du väljer att avvisa cookies kan du fortfarande använda delar av billo.life, men tillgången till vissa funktioner och delar av webbsidan kan begränsas eller förlora sin funktionalitet. För mer information om vilka cookies vi använder, vänligen se vår cookiepolicy för mer information 

11  Tredje parts webbsidor

Vår webbsida och tjänst innehåller länkar till andra webbsidor. Denna personuppgiftspolicy omfattar inte länkar till tredje parts webbsidor och vi ansvarar inte för integritetspolicys för webbsidor tillhörande tredje part.

12  Ändringar i informationen

Billo kan behöva uppdatera denna integritetsinformation. Den senaste versionen av integritetsinformationen finns alltid tillgänglig på billo.life, där vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i integritetsinformationen. Denna information uppdaterades senast den 1 mars 2024.

13  Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller om du har några frågor eller begäran som är relaterade till denna information eller behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på dataskydd@billo.se eller på postadress Birger Jarlsgatan 37 B, 111 45 Stockholm.