Billo – Allmänna villkor

Gäller från och med 2024-01-31 tills vidare

 1. Allmänt

  1. Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkoren”) gäller när BILLO AB, org.nr 559138-6718, eller annat bolag inom samma koncern som BILLO AB (”Billo”) tillhandahåller privatpersoner (”Användare/Du/Dig”) en eller flera digitala tjänster och funktioner som Användaren aktiverar i Billos applikation (”Tjänsten”). Användaren väljer vid registreringen (se punkt 3 nedan för information om registrering) vilka tjänster som Tjänsten ska omfatta. De Allmänna Villkoren tillsammans med eventuella särskilda villkor (se punkt 7 nedan) gäller även andra funktioner och tjänster som Billo från tid till annan kan komma att erbjuda (”Tilläggstjänster”). Med begreppet ”Tjänsten” avses även Tilläggstjänster, såvida inte annat uttryckligen anges i de Allmänna Villkoren eller i de särskilda villkoren för Tilläggstjänsten. De särskilda villkoren och eventuella övriga skriftliga överenskommelser rörande Tjänsten och Tilläggstjänsterna mellan Billo och en Användare bildar tillsammans med de Allmänna Villkoren avtalet mellan Billo och Användaren (”Avtalet”).

  2. En Användare som väljer att registrera sig för att använda Tjänsten (se punkt 3 nedan för information om registrering) förbinder sig samtidigt att följa de Allmänna Villkoren och eventuella särskilda villkor samt andra ordningsregler och instruktioner som Billo från tid till annan publicerar via Tjänsten. En Användare är även skyldig att iaktta gällande lagar, regler och myndighetsbeslut vid användningen av Tjänsten.

 2. Definitioner
  I dessa Allmänna Villkor ska termer med inledande versal ha följande betydelse i, om inte annat uttryckligen framgår av omständigheterna:

  Allmänna Villkoren
  har den betydelse som anges i punkt 1.1.

  Användare/Du/Dig
  har den betydelse som anges i punkt 1.1.

  Apple
  avser Apple Inc.

  Avsändare
  avser de avsändare som skickar E-försändelser till Användarens digitala brevlåda hos Billo.

  Avtalet
  har den betydelse som anges i punkt 1.1.

  Bastjänsten
  avser tjänsten som innebär skanning och uppladdning av fysisk post och fysiska fakturor, möjligheten att göra fakturor betalbara, mottagande av E-försändelser till Användarens digitala brevlåda hos Billo samt tillgång till Billo-mejlen, som aktiveras av Användaren vid registrering av Tjänsten och som närmare beskrivs i punkt 4.

  Billo
  har den betydelse som anges i punkt 1.1.

  Billo-mejlen
  avser en unik e-postadress hos Billo som tilldelas Användaren.

  DIGG
  avser Myndigheten för digital förvaltning.

  E-försändelser
  avser digital post som levereras till Användarens digitala brevlåda hos Billo i form av digitala försändelser.

  Erbjudande
  har den betydelse som anges i punkt 9.

  Google
  avser Google Inc.

  Leveransadress
  avser Användarens folkbokföringsadress i Sverige.

  Prislistan
  avser Billos vid var tid gällande prislista som finns tillgänglig här.

  Tilläggstjänster
  har den betydelse som anges i punkt 1.1.

  Tjänsten
  har den betydelse som anges i punkt 1.1.

 3. Registrering

  1. Tjänsten omfattar en eller flera digitala tjänster och funktioner som Användaren vid var tid väljer.

  2. Användare beställer Tjänsten genom att ansöka om registrering av ett konto hos Billo via något av de registreringsalternativ som Billo från tid till annan erbjuder.

  3. För att kunna ansöka om registrering av konto hos Billo behöver privatpersonen ha ett svenskt personnummer, e-legitimation som Billo har stöd för och en Leveransadress. Användaren ansvarar för att Leveransadressen alltid är korrekt och uppdaterad. Avtal om Tjänsten ska anses ha ingåtts mellan Användare och Billo när registreringen fullbordats och kontot godkänts.

  4. En förutsättning för att Billo ska godkänna en ansökan om registrering av konto är att personen är minst 18 år eller att personens registrering kan ske på ett sätt som godkänts av Användarens förälder/målsman.

  5. Billo accepterar inte ansökan om registrering av Användare som är etablerade i länder som av EU-kommissionen klassificerats som högrisktredjeländer. Billo genomför inte heller transaktioner till betalningsmottagare i dessa högrisktredjeländer. För det fall EU-kommissionen reviderar sin lista över högrisktredjeländer kan Billo behöva avsluta kundrelationen och Tjänsten med Användare etablerade i länder som lagts till i listan,

 4. Bastjänsten

  1. När Användaren har registrerat sig för att använda Tjänsten (se punkt 3 ovan för information om registrering) kan Användaren använda Bastjänsten, som innebär att Användaren kan skanna och ladda upp fysisk post och fysiska fakturor, göra fakturor betalbara, ta emot E-försändelser samt använda Billo-mejlen. Billo tolkar innehållet i fakturorna genom textigenkänning och föreslår vilka uppgifter som ska läggas in som betalningsuppgifter. Användaren ansvarar för att uppgifterna är korrekta innan Användaren går vidare med betalningen.

  2. För att Användaren ska kunna betala fakturor måste Användaren godkänna de särskilda villkoren för betalningar i Billo via den eller de betalningsleverantörer som Billo vid var tid samarbetar med.

  3. En E-försändelse anses ha kommit en Användare tillhanda när E-försändelsen gjorts tillgängligt för Användaren i Användarens digitala brevlåda. Avsändaren ansvarar för innehållet i E-försändelserna. Användaren ansvarar för att ta del av E-försändelsers innehåll på samma sätt som Användarens ansvar för fysiska försändelser.

  4. För att kunna ta emot E-försändelser från myndigheter, kommuner och företag måste Användaren även registrera sig som användare av tjänsten Mina Meddelanden hos DIGG. Detta görs automatiskt vid registrering hos Billo. Genom att vara ansluten till Mina Meddelanden godkänner Användaren att ta emot E-försändelser från myndigheter, kommuner och företag som är anslutna till eller kommer att ansluta sig till Mina Meddelanden. DIGG:s användarvillkor för Mina Meddelanden finns på digg.se. Ändringar i villkoren gäller automatiskt för Användaren utan meddelande från Billo eller DIGG och Användaren ansvarar för att själv hållas sig uppdaterad på eventuella ändringar i villkoren.

 5. Billos kommunikation med Användare
  Billo kommunicerar med Användare via bl.a. e-post, SMS, pushnotiser och E-försändelser. Användaren kan välja att tacka nej till notiser via e-post och pushnotiser genom inställningar i Tjänsten. Användaren kan även välja att tacka nej till marknadsföring via e-post genom en länk i själva e-postmeddelandet. Kommunikation gällande Tjänsten betraktas som en integrerad del av Tjänsten, vilket innebär att den inte kan väljas bort.

 6. Lagring

  1. Innehåll i Tjänsten, såsom E-försändelser och Användarens kontohistorik, lagras under den tid Användare har ett godkänt konto registrerat hos Billo. Under denna tid ansvarar Användaren själv för vilka digitala dokument, innefattande men inte uteslutande E-försändelser, som denne väljer att radera. De digitala dokument som raderas kommer inte längre att vara tillgänglig för Användaren.

  2. Vid avstängning eller avslutande av Tjänsten för en Användare enligt punkt 17 nedan raderas Användarens samtliga digitala dokument, innefattande, men inte uteslutande, E-försändelser, och Användarens kontohistorik som lagrats inom ramen för Tjänsten efter nittio (90) dagar.

 7. Tilläggstjänster
  Billo har rätt att när som helst introducera och erbjuda Tilläggstjänster. Användare får automatiskt tillgång till sådana Tilläggstjänster som tillhandahålls utan kostnad för Användaren. Billo informerar Användaren via Tjänsten när sådana Tilläggstjänster introduceras. Tilläggstjänster som erbjuds mot en avgift informerar Billo Användaren om via Tjänsten och Användaren väljer själv om sådana Tilläggstjänster ska läggas till eller inte. För att få tillgång till Tilläggstjänster som omfattas av särskilda villkor måste Användare acceptera de särskilda villkoren genom något av de åtkomstalternativ som Billo från tid till annan tillhandahåller. Billo har rätt att, direkt eller indirekt via leverantör av kreditupplysningar, ta ut kreditupplysning på Användaren i syfte att Billo ska kunna erbjuda Tilläggstjänster till Användaren. Användaren samtycker till att Billo eller en leverantör på uppdrag av Billo tar kreditupplysning på Användaren. Användaren kommer att informeras om Billo, direkt eller indirekt, har tagit en kreditupplysning på Användaren.

 8. Pris och betalning
  Tjänsten tillhandahålls mot en avgift. Avgifterna framgår av Prislistan som finns tillgänglig här. Billo debiterar det av Användaren registrerade betalningsalternativet månatligen. Fasta avgifter debiteras i förskott. Övriga avgifter debiteras i efterskott. Användaren ansvarar för att det alltid finns ett aktivt betalningsalternativ registrerat. 

 9. Erbjudanden
  Om Billo, direkt eller indirekt via tredje part, lämnar erbjudanden, kampanjer eller liknande till nya eller befintliga Användare (”Erbjudande”), gäller Erbjudandet endast en gång per Användare om inte annat anges specifikt i det aktuella Erbjudandet. Billo förbehåller sig rätten att avsluta Erbjudanden i förtid samt ändra tiden för och övriga villkor i Erbjudanden utan föregående meddelande. Vid missbruk eller otillåtet användande av Erbjudanden kan Billo välja att avsluta, återkalla eller ogiltigförklara dessa. Billo förbehåller sig även rätten att stänga av Användare eller neka nyregistrering av Användare som missbrukar Tjänsten eller Erbjudanden på otillbörligt sätt enligt Billos bedömning.

 10. Ändring i Tjänsten
  Billo har rätt att när som helst göra ändringar i Tjänsten och vilka funktioner som från tid till annan kan nyttjas via Tjänsten kan över tid komma att variera i omfattning och utformning. Billo förbehåller sig rätten att fortlöpande utveckla, utöka, inskränka eller i övrigt förändra Tjänstens utformning, tekniska funktioner, system, tekniska förutsättningar för åtkomst av Tjänsten och övriga komponenter samt villkoren för dessa. Det innehåll och de villkor som vid var tid gäller för Tjänsten delges alltid Användare för denne att ta ställning till vid användning av Tjänsten.

 11. Tillgänglighet
  Tjänsten är normalt tillgänglig 24 timmar per dygn, sju (7) dagar i veckan, året runt. Billo garanterar dock inte, och ansvarar inte heller för, att Tjänsten är fri från eventuella fel, förseningar och/eller avbrott. Billo förbehåller sig rätten att när som helst tillfälligt avbryta tillhandahållandet av Tjänsten för serviceändamål, t.ex. buggrättningar, underhåll och uppgraderingar. Billo har inget ansvar för uppdatering av Tjänstens åtkomsträttigheter.

 12. Användarens ansvar för åtkomst till Tjänsten m.m.
  Användaren ansvarar för:
  - att ha för Tjänsten nödvändiga anslutningar och utrustning, bl.a. en fungerande internetanslutning och digitala enheter och webbläsare som möjliggör åtkomst till Tjänsten,
  - riktigheten i den information som lämnas i samband med registrering och användande av Tjänsten och eventuella Tilläggstjänster,
  - att fortlöpande uppdatera sina kontaktuppgifter och betalningsalternativ så att dessa vid var tid är korrekta och för att tillse att Användaren har tillgång till angivna kontaktuppgifter och betalningsalternativ, samt att dessa är fungerande för att ta emot information från Billo och för att Billo ska kunna debitera Användaren, och
  - att personlig och användarspecifik information såsom användaridentitet och lösenord eller andra handlingar, certifikat eller enheter som kan nyttjas för åtkomst till Tjänsten förvaras på ett betryggande sätt och inte används av eller avslöjas för någon obehörig. Om en Användare misstänker att sådan information kommit någon obehörig tillhanda eller på annat sätt missbrukas, är Användaren skyldig att omedelbart vidta åtgärd för att begränsa åtkomst till Tjänsten och informera Billo om den uppkomna situationen.

 13. Användarens ansvar för användning av Tjänsten

  1. Användare ansvarar för aktiviteter som vidtas av Användaren och eventuella andra Användare som Användaren gett läs- och/eller hanteringsrättigheter. Användare ansvarar således bl.a. för eventuell överföring av information och digitala dokument, innefattande men inte uteslutande E-försändelser, som vidtas av Användaren inom ramen för Tjänsten. Användaren ansvarar för att de digitala dokument som Användaren sparar i Tjänsten inte står i strid med tillämplig lagstiftning.

  2. Användare får inte använda Tjänsten på sådant sätt att Billo eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Användare får således t.ex. inte via Tjänsten hantera digitala dokument, innefattande men inte uteslutande E-försändelser, som gör intrång i tredje parts rättigheter eller som kan uppfattas som stötande eller förargelseväckande såsom t.ex. framställningar med hatiskt, hotfullt eller pornografiskt innehåll eller som uppmanar till våldshandlingar eller hets mot folkgrupp.

  3. Om Billo misstänker att en Användare använder Tjänsten i strid med detta avsnitt har Billo rätt att utan föregående meddelande till Användaren radera och/eller förhindra att Användaren överför information och/eller digitala dokument, innefattande men inte uteslutande E-försändelser, samt rätt att stänga av Tjänsten för Användaren och säga upp Avtalet med Användaren med omedelbar verkan, se vidare punkt 17 nedan.

 14. Behandling av personuppgifter
  Om du vill veta hur Billo behandlar dina personuppgifter när Du använder Tjänsten, läs här.

 15. Ansvar och ansvarsbegränsningar

  1. Billo ansvarar för informationssäkerheten i Tjänsten.

  2. Billo ansvarar inte för eventuella skador som uppkommer på grund av att Användaren lämnat felaktig information vid registrering, på grund av Användarens felaktiga hantering av Användarens digitala brevlåda eller på grund av Användarens felaktiga hantering av den information som krävs för åtkomst till Tjänsten.

  3. Billo ersätter endast Användare för styrkta och skäliga kostnader som uppkommit som en direkt följd av grov vårdslöshet från Billos sida. Billo ersätter inte Användare för indirekta kostnader, skador eller förluster, såsom utebliven vinst eller andra följdskador, såvida inte Billo har handlat uppsåtligt eller grovt vårdslöst.

  4. Oaktat vad som anges ovan är Billos sammanlagda ersättningsskyldighet gentemot en Användare under varje tolvmånadersperiod begränsad till ett belopp motsvarande en fjärdedel (25 %) av vid var tid gällande prisbasbeloppet enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110).

  5. Användare är skyldiga att framställa krav på ersättning till Billo inom tre (3) månader efter det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts. Om en Användare inte gör detta förlorar Användaren rätten att göra kravet gällande.

  6. De rättigheter som tillkommer en Användare då Billo är personuppgiftsansvarig för den aktuella behandlingen enligt tillämplig svensk rätt inskränks inte av vad som föreskrivs om Billos ansvar och ansvarsbegränsningar.

 16. Force majeure
  Billo är befriat från ersättningsskyldighet eller annat ansvar om skada eller underlåtenhet att handla beror på ett hinder utanför Billos kontroll som Billo inte skäligen kunde ha förväntats räkna med och vars följder Billo inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, innefattande, men inte begränsat till, krig, naturkatastrofer, lockout eller annan arbetskonflikt, brand, avbrott i energiförsörjning, samt avbrott i driften av elektronisk databehandling som orsakats av ovanstående. Detsamma gäller om underleverantör till Billo drabbas av hinder som avses i detta avsnitt.

 17. Avstängning och avslutande av Tjänsten

  1. Användarens rättigheter

   1. En Användare av Tjänsten har fjorton (14) dagars ångerrätt i enlighet med lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerrätten gäller från dagen när Användaren registrerade sig för användande av Tjänsten.

   2. Om Användaren börjar använda funktioner i Tjänsten eller på annat sätt nyttjar Tjänsten, accepterar Användaren därigenom att ångerrätten enligt ovan förverkas. Oaktat detta har Användaren fortfarande möjlighet att avsluta Tjänsten i enlighet med denna punkt 17.1 nedan.

   3. Om Användaren vill avsluta Tjänsten under ångerrättsperioden rekommenderar Billo att Användaren meddelar Billo detta genom Konsumentverkets formulär som finns på www.konsumentverket.se samt att Användaren skickar det till oss från Användarens e-postadress som är kopplad till Tjänsten. Användaren kan förstås även välja att på annat sätt meddela Billo om att Användaren önskar nyttja ångerrätten för att avsluta sin prenumeration.

   4. En Användare har rätt att när som helst säga upp Avtalet genom att anmäla till Billo att Användaren önskar avregistrera sitt konto. Efter uppsägningen kan Användaren under en begränsad tidsperiod fortsätta använda Tjänsten bl.a. för att ta emot och läsa sådana E-försändelser som Avsändare vid tidpunkten för uppsägningen redan planerat för leverans via Tjänsten.

   5. Tjänsten avslutas för Användaren och Avtalet upphör när berörda Avsändare informerats om uppsägningen och beretts möjlighet att ändra leveranssätt för försändelser till Användaren, dock senast inom sextio (60) dagar från det att Billo mottagit Användarens uppsägning.

  2. Billos rättigheter

   1. Billo har genom skriftlig underrättelse till Användaren rätt att, helt eller delvis, avsluta Tjänsten för en Användare och säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Användaren är etablerad i länder som lagts till av EU-kommissionen i listan över högrisktredjeländer eller om Användaren enligt Billos bedömning missbrukar Tjänsten eller bryter mot sina åtaganden enligt Avtalet, inklusive, men inte uteslutande, utebliven betalning av avgifter för Tjänsten, eller mot författning, myndighetsbeslut eller lämnade instruktioner.

   2. Billo har vidare genom skriftlig underrättelse till Användaren rätt att, helt eller delvis, avsluta Tjänsten för en Användare och säga upp Avtalet med trettio (30) dagars uppsägningstid.

   3. Billo har även rätt att, helt eller delvis, avsluta Tjänsten för en Användare och säga upp Avtalet utan iakttagande av uppsägningstid om påbörjad registrering av ett konto inte har fullföljts inom trettio (30) dagar.

   4. Billo har under uppsägningstiden samt efter Tjänstens avslutande rätt att debitera Användaren för de avgifter och kostnader enligt Prislistan som Användaren orsakar Billo.

  3. Billos skyldigheter

   1. Billo ska under uppsägningstiden leverera Tjänsten till Användaren i enlighet med de Allmänna Villkoren. 

   2. När Tjänsten har avslutats kommer Billo inte att skicka någon fysisk post eller några E-försändelser till Användaren via Tjänsten. Billo kan inte hållas ansvarig för någon direkt eller indirekt skada som detta förfarande kan komma att innebära för Användaren.

  4. Återaktivering
   Användaren har möjlighet att återaktivera Tjänsten under uppsägningstiden. Om
   Tjänsten avslutats på grund av utebliven betalning återaktiveras Tjänsten
   automatiskt om Användaren åter registrerar ett aktivt betalningsalternativ i Tjänsten
   under uppsägningstiden. Efter återaktivering gäller de uppsägningstider som
   framgår av denna punkt 17

 18. Sekretess
  Billo ska iaktta sekretess beträffande fysisk post och digitala dokument, innefattande, men inte uteslutande, E-försändelser, som hanteras via Tjänsten och får inte otillbörligen bereda sig tillgång till innehåll eller lämna ut sådana dokument till obehöriga personer. Billo förbehåller sig dock rätten att lämna ut information som Billo är skyldigt att avslöja eller lämna ut enligt lag.

 19. Immateriella rättigheter

  1. Samtliga rättigheter, innefattande, men inte uteslutande, alla immateriella rättigheter, till Tjänsten inklusive den tekniska lösningen och eventuellt innehåll däri som Billo tillhandahåller tillkommer Billo eller dess rättighetsinnehavare och är skyddade enligt lag.

  2. När Användaren använder Tjänsten kommer Användaren från tid till annan ges möjlighet att lämna feedback till Billo om Tjänstens funktioner, användarvänlighet, förslag till förbättringar m.m. Om Användaren väljer att lämna feedback till Billo samtycker Användaren till att Billo fritt får använda, dela, reproducera, licensiera eller på annat sätt kommersialisera feedbacken, och bekräftar att Användaren inte har anledning att tro att den feedback Användaren lämnar omfattas av något patent, copyright eller annat immaterialrättsligt skydd.

 20. Villkorsändring
  Billo förbehåller sig rätten att när som helst ändra och/eller göra tillägg i dessa Allmänna Villkor och/eller de särskilda villkoren för Tilläggstjänster. Villkorsändringar ska meddelas Användare på av Billo beslutat sätt. Om Användaren fortsätter att använda Tjänsten efter ändring av dessa Allmänna Villkor godkänner Användaren de uppdaterade villkoren. Billo har dock alltid rätt att omedelbart vidta sådana ändringar och tillägg som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut. Om ändringar och tillägg inte godkänns av en Användare har Användaren alltid rätt att säga upp Avtalet enligt punkt 17.1 ovan.

 21. Tredje parts villkor

  1. Apple

   1. Om Användaren har registrerat sig för att använda Tjänsten (se punkt 3 ovan för information om registrering) i App Store eller om Tjänsten används på en iOS-enhet gäller följande avseende relationen med Apple.

   2. Dessa Allmänna Villkor gäller endast mellan Användaren och Billo och inte med Apple. Billo, och inte Apple, är ansvarig för Tjänsten och för att tillhandahålla support för Tjänsten.

   3. Användaren åtar sig att använda Tjänsten och Billos app i enlighet med Apples vid var tid gällande villkor för App Store. Användaren intygar att Användaren inte är belägen i ett land som är föremål för ett amerikanskt regeringsembargo, eller som har utsetts av den amerikanska regeringen som ett ”terroriststödjande” land, samt att Användaren inte finns med på någon amerikansk regeringslista över förbjudna eller begränsade parter.

   4. Apple ansvarar inte för några anspråk från Användaren eller från någon tredje part avseende Tjänsten, inklusive anspråk om produktansvar, anspråk om att Billo inte efterlever tillämpliga lagar eller regler, anspråk grundat på konsumentskyddslagstiftning eller dataskyddslagstiftning samt anspråk avseende intrång i immateriella rättigheter. Om Billo inte uppfyller sina garantier kan Användaren informera Apple om det, varvid Apple endast återbetalar eventuellt inköpspriset för appen till Användaren.

   5. Apple och Apples dotterbolag är förmånstagande tredje part till dessa Allmänna Villkor och har rätt att upprätthålla dessa Allmänna Villkor gentemot Dig.

  2. Google

   1. Om Användaren har registrerat sig för att använda Tjänsten (se punkt 3 ovan för information om registrering) i Google Play eller om Användaren använder Tjänsten på en Android-enhet gäller följande avseende relationen med Google.

   2. Billo är ensamt ansvarig för Tjänsten och Google har inte någon skyldighet eller ansvar gentemot Användaren avseende Tjänsten eller dessa Allmänna Villkor.

   3. Användaren åtar sig att använda Tjänsten och Billos Android app enbart i enlighet med Googles vid var tid gällande villkor för Google Play.

 22. Överlåtelse och underleverantörer

  1. Användare får inte överlåta detta Avtal, eller sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal, utan föregående skriftligt medgivande från Billo.

  2. Billo har rätt att utan Användarens samtycke, helt eller delvis, överlåta detta Avtal, eller sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal, till bolag som ingår i samma koncern som Billo.

  3. Billo har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina åtaganden enligt Avtalet. Billo är i sådant fall fullt ansvarig för underleverantörs uppfyllande av sina åtaganden.

 23. Lagval och tvistlösning
  Avtalet regleras av svensk lag. Vid tvist som rör tolkning eller tillämpning av Avtalet ska Billo och Användaren i första hand försöka komma överens. Tvisten ska annars prövas av allmän domstol.