Billo – Särskilda villkor för All Post

Gäller från och med 2024-01-31 tills vidare

 1. Allmänt

  1. Dessa särskilda villkor (”Särskilda Villkoren”) gäller när BILLO AB, org.nr 559138-6718, eller annat bolag inom samma koncern som BILLO AB (”Billo”) tillhandahåller befintlig användare hos Billo (”Användare/Du/Dig”) en tjänst som innebär att Billo öppnar och skannar Användarens fysiska post samt levererar posten i form av Försändelser till Användarens digitala brevlåda hos Billo (”Tjänsten”). Tjänsten kan aktiveras av Användaren i inloggat läge i din digitala brevlåda hos Billo efter registrering av Bastjänsten (såsom definieras i Billos vid var tid gällande Allmänna Villkor (Allmänna Villkoren)) och som närmare beskrivs i punkt 3. 

  2. Dessa Särskilda Villkor gäller i tillägg till de Allmänna Villkoren som Du godkände i samband med registrering av Bastjänsten. De Särskilda Villkoren och eventuella övriga skriftliga överenskommelser rörande Tjänsten mellan Billo och en Användare utgör ett tillägg till Avtalet (såsom definieras i de Allmänna Villkoren) mellan Billo och Användaren.

  3. En Användare som väljer att aktivera Tjänsten (se punkt 3 nedan för information om registrering) förbinder sig samtidigt att följa de Särskilda Villkoren och andra ordningsregler och instruktioner som Billo från tid till annan publicerar via Tjänsten. En Användare är även skyldig att iaktta gällande lagar, regler och myndighetsbeslut vid användningen av Tjänsten.

 2. Definitioner
  I dessa Allmänna Villkor ska termer med inledande versal ha följande betydelse, om inte annat uttryckligen framgår av omständigheterna:

  Allmänna Villkoren - har den betydelse som anges i punkt 1.1.

  Användare/Du/Dig - har den betydelse som anges i punkt 1.1.

  Apple - avser Apple Inc.

  Avsändare - avser de avsändare som skickar fysisk post till Användarens Billo-adress.

  Billo - har den betydelse som anges i punkt 1.1.

  Billo-adressen - avser en unik fysisk postadress hos Billo som tilldelas Användaren och som registreras hos Skatteverket som en särskild postadress. 

  Försändelser - avser fysisk post som levereras till Användarens digitala brevlåda hos Billo i form av digitala försändelser.

  Google - avser Google Inc. 

  Leveransadress - avser Användarens folkbokföringsadress i Sverige.

  Marknadsföring - avser fysisk post som Billo bedömer utgör marknadsföringsmaterial eller annat material av liknande karaktär, inklusive, men inte uteslutande, broschyrer, reklamblad och tidningar. 

  Oskanningsbara försändelser - avser fysisk post som Billo bedömer inte är möjlig att skanna, inklusive, men inte uteslutande, paket, betalkort och andra försändelser i udda format.

  Prislistan - avser Billos vid var tid gällande prislista som finns tillgänglig här.

  Särskilda Villkoren - har den betydelse som anges i punkt 1.1.

  Tjänsten - har den betydelse som anges i punkt 1.1.

 3. Aktivering

  1. Användare aktiverar Tjänsten i inloggat läge i Användarens digitala brevlåda hos Billo efter registrering av Bastjänsten (såsom definieras i de Allmänna Villkoren). Innan du som Användare kan börja använda Tjänsten ska du (i) godkänna att Billo får öppna och skanna din post, (ii) befullmäktiga Billo att på uppdrag av Dig anmäla en särskild postadress hos Skatteverket (dvs. Billo-adressen) och representera Dig hos företag, myndigheter och organisationer för att styra utskick till din Billo-adress, (iii) underteckna Skatteverkets blankett för anmälan av särskild postadress som är förifylld av Billo och som Billo skickar in till Skatteverket, (iv) underteckna en eller flera exemplar av Skatteverkets blankett för anmälan av särskild postadress som inte är förifyllda för att Billo ska kunna ändra, eller vid behov avsluta, den särskilda postadressen, (v) registrera ett aktivt betalningsalternativ, och (vi) ta del av och acceptera de Särskilda Villkoren. Användare förbinder sig att följa de Särskilda Villkoren och eventuella andra ordningsregler och instruktioner som Billo från tid till annan publicerar via Tjänsten.

  2. Avtal om Tjänsten ska anses ha ingåtts mellan Användare och Billo när aktiveringen fullbordats i enlighet med punkt 3.1. 

 4. Tjänsten

  1. Beskrivning av Tjänsten
   Tjänsten innebär att Billo öppnar och skannar Användarens fysiska post samt levererar posten i form av Försändelser till Användarens digitala brevlåda hos Billo. En Försändelse anses ha kommit en Användare tillhanda när Försändelsen gjorts tillgängligt för Användaren i Användarens digitala brevlåda. Avsändaren ansvarar för innehållet i Försändelserna. Användaren ansvarar för att ta del av Försändelsers innehåll på samma sätt som Användarens ansvar för fysiska försändelser.

  2. Billo-adress

   1. För att funktionen ska kunna tillämpas tilldelas Användaren Billo-adressen. Användaren är medveten om och samtycker till att Billo, på uppdrag av Användaren, skickar en anmälan till Skatteverket om att Billo-adressen ska registreras som Användarens särskilda postadress. Vidare är Användaren medveten om och samtycker till att Billo, på uppdrag av Användaren, ändrar, eller vid behov avslutar, Billo-adressen genom att fylla i och skicka in anmälan till Skatteverket som Användaren har undertecknat vid aktiveringen enligt punkt 3.1.

   2. Det är Användarens ansvar att informera Avsändarna om att Användaren önskar få post skickad till sin Billo-adress. Användaren kan även själv via Billos applikation skanna och ladda upp fysisk post i Användarens digitala brevlåda. Billo kan bistå Användaren med att, på uppdrag av Användaren, kontakta Avsändare som inte uppmärksammar att Användaren har en särskild postadress registrerad hos Skatteverket.

   3. Försändelsen levereras till Användaren inom två (2) arbetsdagar från att den fysiska posten har levererats till Billo-adressen.

   4. Det fysiska originalet av Försändelser makuleras omedelbart efter genomförd leverans. Billo har dock rätt att lagra originalet upp till trettio (30) dagar efter att Försändelsen har levererats till Användaren.

  3. Oskanningsbara försändelser
   Oskanningsbara försändelser kommer inte att skannas i samband med leverans till Billo-adressen. Billo kommer istället att skicka den Oskanningsbara försändelsen till Användarens Leveransadress inom en (1) arbetsdag från att den Oskanningsbara försändelsen levererades till Billo-adressen. Användaren kommer att debiteras den avgift som framgår av Prislistan för leverans till Användarens Leveransadress. Leverans av Oskanningsbara försändelser sker genom ordinarie posttjänst eller, om Billo så beslutar, med bud. Oskanningsbara försändelser som inte kan levereras till Användaren på grund av att Avsändaren och/eller Användaren inte har uppgett en korrekt eller uppdaterad Leveransadress kommer att om möjligt sändas åter till Avsändaren. Billo har rätt att debitera Användaren en avgift för återlämnandet som framgår av Prislistan. Om det enligt Billos bedömning inte är möjligt att sända Oskanningsbara försändelser åter till Avsändaren har Billo rätt att makulera försändelsen. Användaren ansvarar för att informera Avsändare om att Oskanningsbara försändelser inte ska skickas till Billo-adressen.

  4. Rekommenderad post, etc.
   Användaren ansvarar själv för att hämta ut post som skickas rekommenderad till Användarens Billo-adress. Detsamma gäller post som av någon annan anledning måste avhämtas personligen av Användaren. Användaren ansvarar för att informera Avsändaren om att post som måste avhämtas personligen av mottagaren ska skickas till Leveransadressen och inte till Billo-adressen.

  5. Marknadsföringsmaterial
   Billo förbehåller sig rätten att bedöma om Marknadsföring som levereras till Billo-adressen är relevant för Användaren och möjlig att skannas samt levereras till Användaren via Tjänsten. Om Billo bedömer att Marknadsföring inte är relevant och/eller inte är möjlig att skannas och levereras via Tjänsten, kommer Billo att makulera sådan Marknadsföring utan föregående meddelande till Användaren. Om Användaren vill säkerställa erhållandet av all Marknadsföring behöver Användaren kontanta Avsändare av Marknadsföring och be om utskick till Leveransadress istället för till Billo-adressen. Billo kan inte hållas ansvarig för någon direkt eller indirekt skada som Användaren lider till följd av förstörelse av post som Billo har bedömt utgöra Marknadsföring.

  6. Mottagare saknas
   Fysisk post som levereras till Billo där mottagaren, efter en okulär granskning av Billo, inte går att utläsa kommer att sändas åter till Avsändaren. Om fysisk post saknar avsändare eller om Avsändaren enligt Billos bedömning inte går att utläsa, har Billo rätt att makulera posten. 

  7. Innehåll i fysisk post
   Billo ansvarar inte för innehållet eller för fel och brister i den fysiska post som skickas till Användaren som Försändelser eller Oskanningsbara försändelser. Billo ska inte på något sätt hållas ansvarig för eventuell skada som uppstår för Användaren till följd av den fysiska postens innehåll eller för fel och brister i innehållet som uppkommit innan den fysiska posten levererades till Billo-adressen.

 5. Pris och betalning

  1. Tjänsten tillhandahålls mot en avgift. Avgifterna framgår av Prislistan som finns tillgänglig här. Billo debiterar det av Användaren registrerade betalningsalternativet månatligen. Fasta avgifter debiteras i förskott. Övriga avgifter debiteras i efterskott. Användaren ansvarar för att det alltid finns ett aktivt betalningsalternativ registrerat. Billo förbehåller sig rätten att stänga ned din tillgång till Tjänsten om betalning inte kan ske vid angiven tidpunkt. Om det sker kan Du återaktivera tillgången till Tjänsten genom att förnya din prenumeration.

  2. Billo förbehåller sig rätten att med minst trettio (30) dagars skriftligt varsel ändra priset för kommande prenumerationer. Eventuella prisjusteringar kommer i sådant fall att kommuniceras till Dig via appen och/eller via de kontaktuppgifter som Du lämnat vid registrering av ditt konto. Du har då alltid rätt att säga upp din prenumeration vid slutet av den prenumerationsperiod som Du har betalat för. Du godkänner en sådan prisändring genom fortsatt användning av Tjänsten.

 6. Ändring i Tjänsten
  Billo har rätt att när som helst göra ändringar i Tjänsten och vilka funktioner som från tid till annan kan nyttjas via Tjänsten kan över tid komma att variera i omfattning och utformning. Billo förbehåller sig rätten att fortlöpande utveckla, utöka, inskränka eller i övrigt förändra Tjänstens utformning, tekniska funktioner, system, tekniska förutsättningar för åtkomst av Tjänsten och övriga komponenter samt villkoren för dessa. Det innehåll och de villkor som vid var tid gäller för Tjänsten delges alltid Användare för denne att ta ställning till vid användning av Tjänsten.

 7. Behandling av personuppgifter
  Om du vill veta hur Billo behandlar dina personuppgifter när Du använder Tjänsten, läs här.

 8. Löptid och uppsägning av Tjänsten

  1. Allmänt

   1. Prenumerationen på Tjänsten löper månadsvis från det att Du aktiverat Tjänsten fram till dess att prenumerationen avslutas av Dig eller Billo. Det innebär att Billo har rätt att debitera Dig för nästkommande månader i enlighet med dessa Särskilda Villkor såvida Du inte säger upp prenumerationen.

   2. För att säga upp Tjänsten inför en ny månadsperiod måste Du säga upp prenumerationen senast dagen innan en ny sådan månadsperiod påbörjas, annars löper prenumerationen vidare och Du debiteras för ytterligare en månad innan den avslutas.

   3. För att säga upp Tjänsten, gå till din digitala brevlåda hos Billo och följ instruktionerna. Om Du behöver hjälp med att säga upp Tjänsten kan Du kontakta Billos support.

  2. Användarens rättigheter

   1. En Användare av Tjänsten har fjorton (14) dagars ångerrätt i enlighet med lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerrätten gäller från dagen när Användaren registrerade sig för användande av Tjänsten.

   2. Om Användaren börjar använda funktioner i Tjänsten eller på annat sätt nyttjar Tjänsten, accepterar Användaren därigenom att ångerrätten enligt ovan förverkas. Oaktat detta har Användaren fortfarande möjlighet att avsluta Tjänsten i enlighet med punkt 8.1.

   3. Om Användaren vill avsluta Tjänsten under ångerrättsperioden rekommenderar Billo att Användaren meddelar Billo detta genom Konsumentverkets formulär som finns på www.konsumentverket.se samt att Användaren skickar det till oss från Användarens e-postadress som är kopplad till Tjänsten. Användaren kan förstås även välja att på annat sätt meddela Billo om att Användaren önskar nyttja ångerrätten för att avsluta din prenumeration.

  3. Billos rättigheter
   Billo förbehåller sig rätten att meddela relevanta postoperatörer och Skatteverket om att Användaren är avflyttad från Billo-adressen och att eventuell fysisk post till Användaren adresserad till Billo-adressen är obeställbar. Billo förbehåller sig även rätten att inte ta emot fysisk post adresserad till Billo-adressen.

  4. Användarens skyldigheter
   Användaren är skyldig att meddela Avsändare att fysisk post inte längre ska skickas till Billo-adressen i god tid innan uppsägningstiden är slut. Användaren ansvarar för eventuella kostnader som uppkommer för Billo till följd av att Avsändare fortsätter att skicka fysisk post till Billo-adressen, se Prislistan som finns tillgänglig här.

  5. Billos skyldigheter
   När Tjänsten har avslutats kommer Billo inte att skicka någon fysisk post eller några Försändelser till Användaren via Tjänsten. Eventuell fysisk post som levereras till Billo-adressen efter uppsägningstiden har Billo rätt att makulera. Som anges ovan är det därför viktigt att Användaren meddelar Avsändare att fysisk post inte längre ska skickas till Billo-adressen i god tid innan uppsägningstiden är slut. Billo kan inte hållas ansvarig för någon direkt eller indirekt skada som detta förfarande kan komma att innebära för Användaren.

  6. Återaktivering
   Användaren har möjlighet att återaktivera Tjänsten under uppsägningstiden. Om Tjänsten avslutats på grund av utebliven betalning återaktiveras Tjänsten automatiskt om Användaren åter registrerar ett aktivt betalningsalternativ i Tjänsten under uppsägningstiden. Efter återaktivering gäller de uppsägningstider som framgår av denna punkt 8.

 9. Sekretess
  Billo ska iaktta sekretess beträffande fysisk post och digitala dokument, innefattande, men inte uteslutande, Försändelser, som hanteras via Tjänsten och får inte otillbörligen bereda sig tillgång till innehåll eller lämna ut sådana dokument till obehöriga personer. Billo förbehåller sig dock rätten att lämna ut information som Billo är skyldigt att avslöja eller lämna ut enligt lag.

 10. Tredje parts villkor

  1. Apple

   1. Om Användaren har aktiverat Tjänsten (se punkt 3 ovan för information om registrering) i App Store eller om Tjänsten används på en iOS-enhet gäller följande avseende relationen med Apple.

   2. Dessa Allmänna Villkor gäller endast mellan Användaren och Billo och inte med Apple. Billo, och inte Apple, är ansvarig för Tjänsten och för att tillhandahålla support för Tjänsten.

   3. Användaren åtar sig att använda Tjänsten och Billos app i enlighet med Apples vid var tid gällande villkor för App Store. Användaren intygar att Användaren inte är belägen i ett land som är föremål för ett amerikanskt regeringsembargo, eller som har utsetts av den amerikanska regeringen som ett ”terroriststödjande” land, samt att Användaren inte finns med på någon amerikansk regeringslista över förbjudna eller begränsade parter.

   4. Apple ansvarar inte för några anspråk från Användaren eller från någon tredje part avseende Tjänsten, inklusive anspråk om produktansvar, anspråk om att Billo inte efterlever tillämpliga lagar eller regler, anspråk grundat på konsumentskyddslagstiftning eller dataskyddslagstiftning samt anspråk avseende intrång i immateriella rättigheter. Om Billo inte uppfyller sina garantier kan Användaren informera Apple om det, varvid Apple endast återbetalar eventuellt inköpspriset för appen till Användaren.

   5. Apple och Apples dotterbolag är förmånstagande tredje part till dessa Allmänna Villkor och har rätt att upprätthålla dessa Allmänna Villkor gentemot Dig.

  2. Google

   1. Om Användaren har aktiverat Tjänsten (se punkt 3 ovan för information om registrering) i Google Play eller om Användaren använder Tjänsten på en Android-enhet gäller följande avseende relationen med Google.

   2. Billo är ensamt ansvarig för Tjänsten och Google har inte någon skyldighet eller ansvar gentemot Användaren avseende Tjänsten eller dessa Allmänna Villkor.

   3. Användaren åtar sig att använda Tjänsten och Billos Android app enbart i enlighet med Googles vid var tid gällande villkor för Google Play.