Billo – Särskilda villkor för All Post+

Gäller från och med 2024-01-31 tills vidare

 1. Allmänt

  1. Dessa särskilda villkor (”Särskilda Villkoren”) gäller när BILLO AB, org.nr 559138-6718, eller annat bolag inom samma koncern som BILLO AB (”Billo”) tillhandahåller befintlig användare hos Billo (”Användare/Du/Dig”) en tilläggstjänst till tjänsten All Post, som innebär att Användaren kan använda en tredje mottagaradress för fysisk post (”Tjänsten”). Användaren kan även välja att aktivera en tilläggstjänst till Tjänsten som innebär att Användaren gör en tillfällig eftersändning via Billo (”Eftersändning”). Med begreppet ”Tjänsten” i dessa Särskilda Villkor avses även Eftersändning, såvida inte annat uttryckligen anges i de Allmänna Villkoren eller i de Särskilda Villkoren. Tjänsten kan aktiveras av Användaren i inloggat läge i din digitala brevlåda hos Billo i samband med eller efter registrering av tjänsten All Post. 

  2. Dessa Särskilda Villkor gäller i tillägg till Billos vid var tid gällande Allmänna Villkor (Allmänna Villkoren)) och de särskilda villkoren för tjänsten All Post som Du godkände i samband med registrering av Bastjänsten och aktiveringen av tjänsten All Post. De Särskilda Villkoren och eventuella övriga skriftliga överenskommelser rörande Tjänsten mellan Billo och en Användare utgör ett tillägg till Avtalet (såsom definieras i de Allmänna Villkoren) mellan Billo och Användaren samt ett tillägg till tjänsten All Post. 

  3. En Användare som väljer att aktivera Tjänsten (se punkt 3 nedan för information om registrering) förbinder sig samtidigt att följa de Särskilda Villkoren och andra ordningsregler och instruktioner som Billo från tid till annan publicerar via Tjänsten. En Användare är även skyldig att iaktta gällande lagar, regler och myndighetsbeslut vid användningen av Tjänsten och Eftersändning.

 2. Definitioner
  I dessa Allmänna Villkor ska termer med inledande versal ha följande betydelse, om inte annat uttryckligen framgår av omständigheterna:

  Allmänna Villkoren - har den betydelse som anges i punkt 1.2.

  Alternativ Leveransadress - avser en alternativ leveransadress i Sverige eller utomlands dit Användaren vill att Oskanningsbara försändelser levereras.

  Användare/Du/Dig - har den betydelse som anges i punkt 1.1.

  Apple - avser Apple Inc.

  Avsändare - avser de avsändare som skickar fysisk post till Användarens Billo-adress.

  Billo - har den betydelse som anges i punkt 1.1.

  Billo-adressen - avser en unik fysisk postadress hos Billo som tilldelas Användaren. 

  E-försändelser - avser fysisk post som levereras till Användarens digitala brevlåda hos Billo i form av digitala försändelser.

  Eftersändning - har den betydelse som anges i punkt 1.1.

  Google - avser Google Inc. 

  Leveransadress - avser Användarens folkbokföringsadress i Sverige.

  Oskanningsbara försändelser - avser fysisk post som Billo bedömer inte är möjlig att skanna, inklusive, men inte uteslutande, paket, betalkort och andra försändelser i udda format.

  Prislistan - avser Billos vid var tid gällande prislista som finns tillgänglig här.

  Särskilda Villkoren - har den betydelse som anges i punkt 1.1.

  Tjänsten - har den betydelse som anges i punkt 1.1.

 3. Aktivering

  1. Användare aktiverar Tjänsten i inloggat läge i Användarens digitala brevlåda hos Billo efter registrering av tjänsten All Post. Innan Du kan börja använda Tjänsten ska Du (i) registrera en Alternativ Leveransadress i Billos applikation, (ii) godkänna att Du betalar och att Billo debiterar för Tjänsten, (iii) godkänna att Billo skickar Oskanningsbara försändelser till Leveransadress eller den Alternativa Leveransadressen samt att Billo debiterar Användaren för vidareförsändelsen, och (iv) ta del av och acceptera de Särskilda Villkoren. Innan Du kan börja använda Eftersändning ska Du (i) godkänna att du betalar och att Billo debiterar för Eftersändning, (ii) bekräfta den tillfälliga eftersändningen, och (iii) ta del av och acceptera Svensk Adressändrings allmänna villkor. Användare förbinder sig att följa de Särskilda Villkoren och eventuella andra ordningsregler och instruktioner som Billo från tid till annan publicerar via Tjänsten.

  2. Avtal om Tjänsten ska anses ha ingåtts mellan Användare och Billo när aktiveringen fullbordats i enlighet med punkt 3.1. 

 4. Tjänsten

  1. Beskrivning av Tjänsten


   Tjänsten är en tilläggstjänst till All Post och innebär att Användaren kan välja en Alternativ Leveransadress i Sverige eller utomlands. Användaren kommer då att få Oskanningsbara försändelser som levereras till Billo-adressen vidarelevererad till Leveransadressen eller den Alternativa Leveransadressen beroende på Användarens val i Billos applikation, varvid punkt 4.3 i särskilda villkoren för tjänsten All Post inte tillämpas. Tjänsten innebär vidare att Användaren kan aktivera tilläggstjänsten Eftersändning som innebär att Användaren gör en tillfällig eftersändning från Leveransadressen direkt till Billo-adressen via Billos applikation för vidareleverans till den Alternativa Leveransadressen. 

  2. Alternativ Leveransadress

   1. För att funktionen ska kunna tillämpas behöver Användaren registrera en Alternativ Leveransadress via Billos applikation. Användaren behöver även välja om Oskanningsbara försändelser ska skickas till Användarens Leveransadress eller Alternativa Leveransadressen. 

   2. Oskanningsbara försändelser som inte kan levereras till Användaren på grund av att Användaren inte har uppgett en korrekt eller uppdaterad Alternativ Leveransadress kommer att om möjligt sändas åter till Avsändaren. Om det enligt Billos bedömning inte är möjligt att sända Oskanningsbara försändelser åter till Avsändaren har Billo rätt att makulera försändelsen. Billo har rätt att debitera Användaren en avgift för ökade kostnader för leverans till eller återleverans från den Alternativa Leveransadressen, återlämnandet, makuleringen och övriga kostnader som uppstår i anledning därav, enligt vad som framgår av Prislistan.

  3. Eftersändning
   För att funktionen ska kunna tillämpas behöver Användaren ha aktiverat Tjänsten, genomföra en anmälan om tillfällig eftersändning via Billos applikation och godkänna Svensk Adressändrings allmänna kundvillkor. Användaren kommer efter aktiveringen att erhålla Oskanningsbara försändelser till den Alternativa Leveransadressen. Punkt 4.2.2 äger motsvarande tillämpning på tjänsten Eftersändning.

  4. Rekommenderad post, etc.
   Användaren ansvarar själv för att hämta ut post som skickas rekommenderad till Användarens Billo-adress och till den Alternativa Leveransadressen. Detsamma gäller post som av någon annan anledning måste avhämtas personligen av Användaren. Användaren ansvarar för att informera Avsändaren om att post som måste avhämtas personligen av mottagaren ska skickas till Leveransadressen eller till den Alternativa Leveransadressen och inte till Billo-adressen.

  5. Innehåll i fysisk post
   Billo ansvarar inte för innehållet eller för fel och brister i den fysiska post som skickas till Användarens Alternativa Leveransadress. Billo ska inte på något sätt hållas ansvarig för eventuell skada som uppstår för Användaren till följd av den fysiska postens innehåll eller för fel och brister i innehållet som uppkommit innan den fysiska posten levererades till Billo-adressen eller vid vidareleverans till den Alternativa Postadressen.

 5. Pris och betalning

  1. Tjänsten tillhandahålls mot en avgift. Avgifterna framgår av Prislistan som finns tillgänglig här. Billo debiterar det av Användaren registrerade betalningsalternativet månatligen. Fasta avgifter debiteras i förskott. Övriga avgifter debiteras i efterskott. Användaren ansvarar för att det alltid finns ett aktivt betalningsalternativ registrerat. Billo förbehåller sig rätten att stänga ned din tillgång till Tjänsten om betalning inte kan ske vid angiven tidpunkt. Om det sker kan Du återaktivera tillgången till Tjänsten genom att förnya din prenumeration.

  2. Billo förbehåller sig rätten att med minst trettio (30) dagars skriftligt varsel ändra priset för kommande prenumerationer. Eventuella prisjusteringar kommer i sådant fall att kommuniceras till Dig via appen och/eller via de kontaktuppgifter som Du lämnat vid registrering av ditt konto. Du har då alltid rätt att säga upp din prenumeration vid slutet av den prenumerationsperiod som Du har betalat för. Du godkänner en sådan prisändring genom fortsatt användning av Tjänsten.

 6. Ändring i Tjänsten
  Billo har rätt att när som helst göra ändringar i Tjänsten och vilka funktioner som från tid till annan kan nyttjas via Tjänsten kan över tid komma att variera i omfattning och utformning. Billo förbehåller sig rätten att fortlöpande utveckla, utöka, inskränka eller i övrigt förändra Tjänstens utformning, tekniska funktioner, system, tekniska förutsättningar för åtkomst av Tjänsten och övriga komponenter samt villkoren för dessa. Det innehåll och de villkor som vid var tid gäller för Tjänsten delges alltid Användare för denne att ta ställning till vid användning av Tjänsten.

 7. Behandling av personuppgifter
  Om du vill veta hur Billo behandlar dina personuppgifter när Du använder Tjänsten, läs här.

 8. Löptid och uppsägning av Tjänsten

  1. Allmänt

   1. Prenumerationen på Tjänsten löper månadsvis från det att Du aktiverat Tjänsten fram till dess att prenumerationen avslutas av Dig eller Billo. Det innebär att Billo har rätt att debitera Dig för nästkommande månader i enlighet med dessa Särskilda Villkor såvida Du inte säger upp prenumerationen.

   2. För att säga upp Tjänsten inför en ny månadsperiod måste Du säga upp prenumerationen senast dagen innan en ny sådan månadsperiod påbörjas, annars löper prenumerationen vidare och Du debiteras för ytterligare en månad innan den avslutas.

   3. För att säga upp Tjänsten, gå till din digitala brevlåda hos Billo och följ instruktionerna. Om Du behöver hjälp med att säga upp Tjänsten kan Du kontakta Billos support.

  2. Användarens rättigheter

   1. En Användare av Tjänsten har fjorton (14) dagars ångerrätt i enlighet med lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerrätten gäller från dagen när Användaren registrerade sig för användande av Tjänsten.

   2. Om Användaren börjar använda funktioner i Tjänsten eller på annat sätt nyttjar Tjänsten, accepterar Användaren därigenom att ångerrätten enligt ovan förverkas. Oaktat detta har Användaren fortfarande möjlighet att avsluta Tjänsten i enlighet med punkt 8.1.

   3. Om Användaren vill avsluta Tjänsten under ångerrättsperioden rekommenderar Billo att Användaren meddelar Billo detta genom Konsumentverkets formulär som finns på www.konsumentverket.se samt att Användaren skickar det till oss från Användarens e-postadress som är kopplad till Tjänsten. Användaren kan förstås även välja att på annat sätt meddela Billo om att Användaren önskar nyttja ångerrätten för att avsluta sin prenumeration.

  3. Billos rättigheter
   Om Tjänsten har avslutats kommer Billo att avregistrera Användarens Alternativa Leveransadress och inte leverera fysisk post till den Alternativa Leveransadressen. Eventuell fysisk post som levereras till Billo-adressen efter uppsägningstiden kommer Billo att hantera i enlighet med de Allmänna Villkoren och i förekommande fall särskilda villkor för Tilläggstjänster (såsom definierat i de Allmänna Villkoren). Om Eftersändning har avslutats kommer Billo meddela Svensk Adressändring att Användarens tillfälliga eftersändning inte ska förlängas eller upphöra.

  4. Återaktivering
   Användaren har möjlighet att återaktivera Tjänsten under uppsägningstiden. Om Tjänsten avslutats på grund av utebliven betalning återaktiveras Tjänsten automatiskt om Användaren åter registrerar ett aktivt betalningsalternativ i Tjänsten under uppsägningstiden. Efter återaktivering gäller de uppsägningstider som framgår av denna punkt 8.

 9. Tredje parts villkor

  1. Svensk Adressändring
   Tillfällig eftersändning hanteras av Svensk Adressändring och ansvaret för denna tjänst regleras i Svensk Adressändrings vid var tid gällande villkor. Billo ansvarar inte för leverans av fysisk post till den ändrade adressen eller för eventuella skador som uppkommer på grund av att Användaren lämnat felaktig information vid anmälan om tillfällig eftersändning eller på grund av fel vid leverans av post efter registrerad tillfällig eftersändning.

  2. Apple

   1. Om Användaren har aktiverat Tjänsten (se punkt 3 ovan för information om registrering) i App Store eller om Tjänsten används på en iOS-enhet gäller följande avseende relationen med Apple.

   2. Dessa Allmänna Villkor gäller endast mellan Användaren och Billo och inte med Apple. Billo, och inte Apple, är ansvarig för Tjänsten och för att tillhandahålla support för Tjänsten.

   3. Användaren åtar sig att använda Tjänsten och Billos app i enlighet med Apples vid var tid gällande villkor för App Store. Användaren intygar att Användaren inte är belägen i ett land som är föremål för ett amerikanskt regeringsembargo, eller som har utsetts av den amerikanska regeringen som ett ”terroriststödjande” land, samt att Användaren inte finns med på någon amerikansk regeringslista över förbjudna eller begränsade parter.

   4. Apple ansvarar inte för några anspråk från Användaren eller från någon tredje part avseende Tjänsten, inklusive anspråk om produktansvar, anspråk om att Billo inte efterlever tillämpliga lagar eller regler, anspråk grundat på konsumentskyddslagstiftning eller dataskyddslagstiftning samt anspråk avseende intrång i immateriella rättigheter. Om Billo inte uppfyller sina garantier kan Användaren informera Apple om det, varvid Apple endast återbetalar eventuellt inköpspriset för appen till Användaren.

   5. Apple och Apples dotterbolag är förmånstagande tredje part till dessa Allmänna Villkor och har rätt att upprätthålla dessa Allmänna Villkor gentemot Dig.

  3. Google

   1. Om Användaren har aktiverat Tjänsten (se punkt 3 ovan för information om registrering) i Google Play eller om Användaren använder Tjänsten på en Android-enhet gäller följande avseende relationen med Google.

   2. Billo är ensamt ansvarig för Tjänsten och Google har inte någon skyldighet eller ansvar gentemot Användaren avseende Tjänsten eller dessa Allmänna Villkor.

   3. Användaren åtar sig att använda Tjänsten och Billos Android app enbart i enlighet med Googles vid var tid gällande villkor för Google Play.