Billo – Särskilda villkor för betalningar i Billo via Tink

Gäller från och med 2022-07-01 tills vidare

 1. Beskrivning av Tjänsten

  1. BILLO AB, org. nr 559138-6718 (”Billo”), erbjuder en tilläggstjänst (“Tjänsten”) i enlighet med avsnitt 3 i Billos allmänna villkor (de ”Allmänna Villkoren”). De definitioner som används i de Allmänna Villkoren ska äga samma betydelse i dessa särskilda villkor för Tjänsten (de ”Särskilda Villkoren”) om inte annat särskilt anges.

  2. Tjänsten möjliggör för en Användare att genomföra betalningar via en betalningsinitieringstjänst som tillhandahålls av Tink AB (“Tink”) av fakturor och avier som Användaren skannar och laddar upp i Billos applikation och/eller som förmedlats till en Användares digitala brevlåda.

 2. Tillgång till Tjänsten

  1. Användarens tillgång till Tjänsten medges automatiskt när Användaren godkänner dessa Särskilda Villkor och väljer att betala en faktura i Billo via Tink.

  2. För att kunna utföra betalningar i Billo via Tink måste Användaren även godkänna Tinks kontoinformationstjänster och betalningsinitieringstjänster – information om behandling av personuppgifter och Allmänna villkor för Tinks kontoinformationstjänster och betalningsinitieringstjänster.

 3. Användande av Tjänsten

  1. Användaren kan, efter det att Billo medgivit Användaren tillgång till Tjänsten, initiera en betalning via Tink genom att följa anvisningar i anslutning till den faktura som Användaren önskar att betala.

  2. Betalningsinitieringen hanteras av Tink och är inte en del av Tjänsten.

  3. Användaren kan se status på betalningsinitieringen i Tjänsten i anslutning till fakturan.

 4. Behandling av personuppgifter

  1. För att kunna tillhandahålla Tjänsten till Användaren behöver Billo samla in och behandla vissa personuppgifter om Användaren i enlighet med informationen om Billos behandling av personuppgifter som du hittar här.

 5. Billos ansvar

  1. Billos ansvar är begränsat till att dela Användarens val av bank och betalningstidpunkt samt betalningsinformationen på den faktura Användaren gett instruktioner om att betala till Tink för att möjliggöra betalning samt att visa upp aktuell status på betalningsinitieringen i Tjänsten.

  2. Betalningsinitieringen hanteras av Tink och ansvaret för denna tjänst regleras i Tinks vid var tid gällande villkor. Billo ansvarar inte för att utföra betalningar och har inget ansvar för att återbetala belopp till Användaren eller för eventuella tillkommande kostnader som uppkommer på grund av Användarens försenade eller uteblivna betalningar.

 6. Användarens ansvar

  1. Användaren bär ansvaret för att uppgifter om Användarens val av bank för betalning är korrekta och uppdaterade och för att fakturor betalas i rätt tid.

  2. Betalningsinformationen som används i Tjänsten tillhandahålls av Avsändaren. Användaren bär ansvaret för, och är skyldig att, granska och kontrollera betalningsinformationen i de fakturor som förmedlas till Användaren.

  3. Information om status på betalningsinitieringen som visas i Tjänsten tillhandahålls av Tink. Användaren bär ansvaret för att kontrollera status.

 7. Kontroller och missbruk av Tjänsten

  1. Billo anmäler alla misstankar om att Användare nyttjar Tjänsten på olagligt sätt till behörig myndighet. Billo har även rätt att avsluta Tjänsten för en Användare, helt eller delvis, om Billo får kännedom om eller har anledning att misstänka att Användaren nyttjar Tjänsten för olaglig verksamhet eller i strid med Billos villkor.